Form Download

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ลำดับ แบบฟอร์ม รหัส
1 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง IACUC-TU-FM-01
2 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เกษตรและสัตว์ธรรมชาติ IACUC-TU-FM-01-Ag
3 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์น้ำ IACUC-TU-FM-01-AquaticAnimal
4 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้แมลง/แมง IACUC-TU-FM-01-Insect
5 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์/ชิ้นตัวอย่างจากสัตว์ทดลอง IACUC-TU-FM-02
6 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย Semi-Annual Progress Report Form IACUC-TU-FM-04
7 แบบฟอร์มแจ้งปิดโครงการ Animal Care and Use Committee Protocol Termination Request Form IACUC-TU-FM-10
8 แบบประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ IACUC-TU-FM-11
9 แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่ได้มีการดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย Inter institutional Agreement