ประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
เรื่อง “มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการประเมินความเสี่ยงในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

โหลดใบสมัคร

สมัครออนไลน์

29/06/2561
15/06/2560

แบบฟอร์มสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขอใช้ บริการและสั่งสัตว์ทดลอง

19/06/2560

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการรับรองมาตรฐานของเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล แบบ Campus-wide Program แห่งแรกในประเทศ

05/03/2561โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
เรื่อง “มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการประเมินความเสี่ยงในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

โหลดใบสมัคร

สมัครออนไลน์

29/06/2561

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง “การทดสอบความเป็นพิษของสมุนไพรไทยในสัตว์ทดลอง”
ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด
ใบสมัครคลิก

06/10/2560

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
เรื่อง “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง”
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

ดาวน์โหลด
ใบสมัครคลิก

28/12/2559

โครงการ การเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับการดูแลและใช้สัตว์ทดลองระดับนานาชาติ
เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล
(Preparation of site visiting AAALAC Internatinal)

กำหนดการ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลด
ใบสมัครคลิก

22/11/2559

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/59
เรื่อง "TU Seminar on Animal Care and Use for Scientific Purpose"

กำหนดการ วันพฤหัสที่ 15 กันยายน 2559

ดาวน์โหลด
ใบสมัครคลิก

02/09/2559