ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง “Animal Ethical Principle and Update Involving Regulation and Standard”
ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น

โหลดใบสมัคร

สมัครออนไลน์

23/01/2562

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
เรื่อง “มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการประเมินความเสี่ยงในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ปิดรับสมัคร

29/06/2561

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง “การทดสอบความเป็นพิษของสมุนไพรไทยในสัตว์ทดลอง”
ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

ปิดรับสมัคร

06/10/2560

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
เรื่อง “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง”
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

ปิดรับสมัคร

28/12/2559

โครงการ การเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับการดูแลและใช้สัตว์ทดลองระดับนานาชาติ
เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล
(Preparation of site visiting AAALAC Internatinal)

กำหนดการ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

ปิดรับสมัคร

22/11/2559

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/59
เรื่อง "TU Seminar on Animal Care and Use for Scientific Purpose"

กำหนดการ วันพฤหัสที่ 15 กันยายน 2559

ปิดรับสมัคร

02/09/2559