แบบฟอร์ม


แบบฟอร์มเอกสาร

ลำดับ แบบฟอร์ม รหัส
1 แบบฟอร์มการขอใช้บริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตว์ในเวลาราชการ LACTU-AO-FM-01
2 แบบฟอร์มการขอใช้บริการเพื่อปฏิบัติกับสัตว์ทดลองนอกเวลา LACTU-AO-FM-02
3 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอมใจในการใช้บริการ LACTU-AO-FM-03
4 แบบฟอร์มการขอใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลอง LACTU-AO-FM-06
5 แบบคำร้องขอใช้งานตู้เก็บของ LACTU-AO-FM-08
6 แบบคำร้องขอคืนกุญแจตู้เก็บของ LACTU-AO-FM-09
7 แบบฟอร์มการเข้า-ออกห้องปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยและบุคคลภายนอก LACTU-AO-FM-10
8 แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียนการใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LACTU-AO-FM-26
9 แผนปฏิบัติงานวิจัยศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LACTU-AO-FM-37
10 แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์ศูนย์สัตว์ทดลอง LACTU-QC-FM-07
11 แบบฟอร์มบันทึกการใช้งานอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ LACTU-QC-FM-10
12 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำสัตว์ทดลองหรือซากสัตว์ทดลองออกภายนอกศูนย์สัตว์ทดลอง LACTU-QC-FM-16