เกี่ยวกับศูนย์ > ประกาศจากศูนย์ฯ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ เรื่อง
1 1208/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ิ
2 720/2557 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง (สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้)
3 697/2557 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง (อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร)
4 ประกาศ มธ. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ศูนย์สัตว์ทดลอง
5 6/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานครุภัณฑ์ ศุนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Rev.1)
6 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา)
7 4/2557 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยรับเงินพอกตำแหน่งที่หายาก ประจำงวด 1 ต.ค.57 - 30ก.ย.58
8 3/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (3 ตำแหน่ง ต่อสัญญา)
9 2/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานครุภัณฑ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ยกเลิก)
10 1/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง)
11 1314/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง (รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์)
13 597/2556 จัดตั้งและบริหารงานศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 7/2556 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยรับเงินพอกตำแหน่งที่หายาก ประจำงวด 1 มิ.ย.56 - 30 ก.ย.56
15 6/2556 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยรับเงินพอกตำแหน่งที่หายาก ประจำงวด 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57
16 5/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (4 ตำแหน่ง)
17 4/2556 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์สัตว์ทดลอง
18 3/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมิณต่อสํญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (นพนันท์)
19 2/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (ศรายุทธ)
20 1/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (สิริวรรณ)
21 1/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (สุพรรณี)
22 1314/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 1229/2556 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง (รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์)
24 597/2556 จัดตั้งและบริหารงานศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25 1227/2554 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์)