ขั้นตอนการสั่งสัตว์ทดลอง


การจัดหาสัตว์ทดลอง

แหล่งที่มาของสัตว์ทดลองภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน 2 แหล่ง คือ
1. สัตว์ทดลองจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ราคาสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


2. สัตว์ทดลองจาก บริษัท โนมูระสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจากัด (Nomura Siam International)

ราคาสัตว์ทดลอง บริษัท โนมูระสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจากัด


แผนการผลิตสัตว์ทดลอง บริษัท โนมูระสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจากัด

แผนการผลิตสัตว์ทดลอง ปี 2017

แผนการผลิตสัตว์ทดลอง ปี 2019 - Wistar&SD 2019 /// MCBC Animal 2019_1-6 /// MCBC Animal 2019_7-12


ขั้นตอนการสั่งสัตว์ทดลอง

1.กรอกเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้บริการและสั่งสัตว์ทดลอง
โครงการที่จะสั่งสัตว์ทดลองได้ ต้องเป็นโครงการที่พิจารณาผ่านรับรองแล้ว และยังไม่หมดอายุหรือสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการ โดยหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการกรอกข้อมูลการขอใช้บริการและการส่งสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันที่ประสงค์ใช้สัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มการขอใช้บริการสั่งสัตว์ (LACTU-AO-FM-06)


*** 1. กรณีสั่งสัตว์ทดลองจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กรอกแบบฟอร์มใบสั่งจองสินค้า
*** 2. กรณีสั่งสัตว์ทดลองจาก บริษัท โนมูระสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจากัด Nomura Siam International ให้กรอกแบบฟอร์มใบสั่งจองสินค้า
2.ยื่น-ส่งเอกสารการขอใช้บริการและสั่งสัตว์ทดลอง
หัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการ สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
หรือ ส่งเอกสารมาที่ หัวหน้าฝ่ายเลี้ยงสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E-mail : werayutyingmema@yahoo.com
3.รับและตรวจสอบข้อมูลพิจารณาคำขอใช้บริการและสั่งสัตว์ทดลองของผู้เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เมื่อยื่นเอกสารแล้ว จะตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาคาขอใช้บริการและสั่งสัตว์ทดลอง โดยใช้ระยะเวลาดาเนินการ 3 วันทาการ
4.จัดหาและสั่งสัตว์ทดลอง
ฝ่ายเลี้ยงสัตว์ทดลองจัดหาสัตว์ทดลองไปยังแหล่งผลิตภายในประเทศ โดยจัดส่งข้อมูลเอกสารสั่งซื้อสัตว์ทดลองไปยัง
1.ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการส่งข้อมูลไปยัง Fax :02-441-0910 หรือ E-mail : nlacserv@mahidol.ac.th
2.บริษัท โนมูระสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้แหล่งผลิตสัตว์ทดลองตรวจสอบข้อมูลการผลิตสัตว์ทดลอง และแจ้งตอบกลับมายังศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.แจ้งข้อมูลการสั่งสัตว์ทดลองไปยังผู้วิจัย
ฝ่ายเลี้ยงสัตว์ทดลองจะแจ้งข้อมูลสถานะ การสั่งสัตว์ทดลอง และวันที่จัดส่งสัตว์ทดลอง กลับไปยังหัวหน้าโครงการ
6.รับสัตว์ทดลอง
ฝ่ายเลี้ยงสัตว์ทดลองจะรับสัตว์ทดลอง เพื่อทำการพักและกักกันสัตว์ทดลอง ที่ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ทำการ