เกี่ยวกับศูนย์ > เจ้าหน้าที่ศูนย์


เจ้าหน้าที่ศูนย์

รักษาการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง

ซื่อ : สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
Name : Thunyatorn Yimsoo, DVM
ตำแหน่งงาน : Acting Director
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7560

หัวหน้างาน
สัตวแพทย์

ซื่อ : น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา
Name : Werayut Yingmema, DVM
ตำแหน่งงาน : Veterinarian
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7560

หัวหน้างาน
นักวิทยาศาสตร์

ซื่อ : น.ส.ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
Name : Ms. Khwanruthai Chawmuangkhong
ตำแหน่งงาน : Scientist. Practitioner Level
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7562

นักวิชาการสัตวบาล

ซื่อ : นาย นพดล สุทธิรักษ์
Name : Mr.Noppadon suttirak
ตำแหน่งงาน : Animal Husbandry Technical Officer , Practitioner Level
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7561

นักวิชาการสัตวบาล

ซื่อ : น.ส.สุกัญญา ใหม่ซ้อน
Name : Miss Sukanya Maison
ตำแหน่งงาน : Animal Husbandry Technical Officer, Practitioner Level
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7562

นักวิทยาศาสตร์

ซื่อ : นาย นพนันท์ โคตรสาอุประ
Name : Mr. Noppanan Kotsaouppara
ตำแหน่งงาน : Scientist , Practitioner Level
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7561

นักวิทยาศาสตร์

ซื่อ : น.ส.ศิริวรรณ ศรีวงค์
Name : Miss Siriwan Sriwong
ตำแหน่งงาน : Scientist , Practitioner Level
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ซื่อ : นาย ศรายุทธ นาคสุข
Name : Mr. Sarayut Naksuk
ตำแหน่งงาน : General Administrative Officer ,Practitioner Level
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7564

วิศวกร

ซื่อ : นาย ขจรศักดิ์ สมสมัย
Name : Mr. Khajornsak somsamai
ตำแหน่งงาน : engineering , Practitioner Level
เบอร์ติดต่อภายใน: 025644440 ต่อ 7564

พนักงานห้องปฎิบัติการ

ซื่อ : นายพิทักษ์ จุดประสงค์
Name : Mr. Pitak Jipasonk
ตำแหน่งงาน : Laboratory staff

พนักงานห้องปฎิบัติการ

ซื่อ : นางรุ่งรัตน์ ศรีประถม
Name : Rungrat Sriprathom
ตำแหน่งงาน :Laboratory staff