เกี่ยวกับศูนย์ > วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

ค่านิยมองค์กร