ธรรมศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
ศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์