ประชาสัมพันธ์


25/11/2565 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเกณฑ์การพิจารณาโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานสัตว์ทดลอง"
16/03/2565 โครงการอบรม Ultrasound Imaging System for Animal Research
11/03/2564 Video โครงการอบรมเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
04/01/2564 โครงการอบรมเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
24/03/2563 แนวทางการปฏิบัติในการขอรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจรรยาบรรณเพื่อการใช้สัตว์ ในสถานการณ์โรคระบาด Covid
24/03/2563 แผนการรับมือสถานการณ์โรคระบาด Covid
11/1/2562 ประกาศ แต่งตั้งอนุกรรมการเสริม (Alternate member) ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11/1/2562 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตารางติดตามการยื่นเสนอโครงการวิจัย

โครงการที่ยื่นเสนอปี 2562

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ Submit date 1st comt. 1st revise 2nd comt. 2nd revise 3rd comt. 3rd revise 4rd comt. 4rd revise Approved date หมายเหตุ
1 001/2562 นางสาวอรวรรณ หิมานันโต 15/01/2562

โครงการที่ยื่นเสนอปี 2561

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ Submit date 1st comt. 1st revise 2nd comt. 2nd revise 3rd comt. 3rd revise 4rd comt. 4rd revise Approved date หมายเหตุ
1 001/2561 อ.ดร. กนกทิพย์ ปานสุขสาร 15/01/2561 29/01/2561 09/04/2561
2 002/2561 ศาสตราจารย์ พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 24/01/2561 29/01/2561 09/04/2561
3 003/2561 อ.ดร.โสภิดา สุขประเสริฐ 11/06/2561
4 004/2561 ผศ. ดร. จุรีมาศ วังคีรี 11/06/2561
5 005/2561 อ.ดร. ทิพย์สุชน เอี่ยมสอา 09/04/2561
6 006/2561 อ.ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด 09/04/2561
7 007/2561 อ.ดร.นาตยา ทองเสภี 11/06/2561
8 008/2561 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 15/08/2561
9 009/2561 ผศ.ดร.จันทริมา เจริญพันธุ์ 15/08/2561
10 010/2561 อ.ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ 15/08/2561
11 011/2561 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 08/10/2561
12 012/2561 น.ส. นันทิกา พรหมมี 12/07/2561 01/08/2561 24/08/2561 04/09/2561
13 013/2561 นางสาวกานต์มณี สุขเกษม 12/07/2561 26/07/2561 24/08/2561 06/09/2561
14 014/2561 นางสาว จันทร์จิรา อินทร์ประสิทธิ์ 12/07/2561 14/08/2561 24/08/2561 11/09/2561
15 015/2561 ศ.พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 24/07/2561 09/08/2561 30/08/2561 05/09/2561 08/10/2561
16 016/2561 อ.ดร. ปิยะพร สุรินทร์เลิศ 16/08/2561 04/09/2561 18/09/2561 03/10/2561 08/10/2561
17 017/2561 นางสาวรัตนา เตียงทิพย์ 16/08/2561 11/09/2561 21/09/2561 01/10/2561 08/10/2561
18 018/2561 ผศ.ดร.จุรีมาศ วังคีรี 21/08/2561 11/09/2561 05/10/2561
19 019/2561 ผศ.ดร. นภมณี คอนทอง 03/09/2561 02/10/2561
20 020/2561 ผศ.ดร. นภมณี คอนทอง 20/09/2561 04/10/2561 25/10/2561 06/11/2561 17/12/2561
21 021/2561 อาจารย์ ดร.โสภิดา สุขประเสริฐ 25/09/2561 11/10/2561 04/12/2561 14/12/2561 17/12/2561
22 022/2561 นางสาวปฐวีณ์กร เกษโกมล 25/09/2561 12/10/2561 24/11/2561 12/12/2561
23 023/2561 ผศ.ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 08/10/2561 25/10/2561 28/11/2561 07/12/2561 17/12/2561
24 024/2561 นายกฤษฏ์ ผิวงาม 08/10/2561 24/10/2561
25 025/2561 อ.ดร. นายสัตวแพทย์ ศาสตราชัย ประสพดี 08/10/2561 02/11/2561
26 026/2561 อ.ดร. นายสัตวแพทย์ ศาสตราชัย ประสพดี 08/10/2561 26/10/2561
27 028/2561 ดร.ภญ. วรปภา ตรีสุภรัชต์ 08/10/2561 29/10/2561 17/12/2561
28 029/2561 ศาสตราจารย์ พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 10/10/2561 05/11/2561 28/11/2561 04/12/2561
29 030/2561 ทนพ. อนุรักษ์ เชื้อมั่ง 16/10/2561 05/11/2561 30/11/2561 12/12/2561
30 031/2561 อ.ดร.นาตยา ทองเสภี 19/10/2561 08/11/2561 30/11/2561 17/12/2561 17/12/2561
31 032/2561 นายภัทรพล ภู่ศิริภิญโญ 30/11/2561 21/12/2561
32 033/2561 ผศ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว เคร็นซ์ 17/12/2561 20/12/2561
33 034/2561 น.ส.ชุติมา กลับแสง 25/12/2561 09/01/2562

โครงการที่ยื่นเสนอปี 2560

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ Submit date 1st comt. 1st revise 2nd comt. 2nd revise 3rd comt. 3rd revise 4rd comt. 4rd revise Approved date หมายเหตุ
1 001/2560 อาจารย์ แพรว เที่ยงพิมล 04/01/2560 13/01/2560 25/01/2560 30/01/2560 07/02/2560
2 002/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 06/02/2560 21/02/2560 10/04/2560
3 003/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 21/02/2560 06/03/2560 24/03/2560 19/04/2560 28/04/2560 09/05/2560 05/06/2560 14/07/2560 18/12/2560
4 004/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 03/03/2560 คณะกรรมการยกเว้นการพิจารณา
5 005/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ สายเชื้์อ 03/03/2560 13/06/2560
6 006/2560 ดร.ภญ. วรปภา ตรีสุภรัชต์ 10/04/2560 13/06/2560
7 007/2560 อาจารย์ แพรว เที่ยงพิมล 08/05/2560 13/06/2560
8 008/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 23/05/2560 02/06/2560 06/07/2560 21/07/2560 07/09/2560
9 009/2560 อาจารย์ ดร. กาญจนา ครชาตรี 23/06/2560 12/07/2560 01/08/2560 18/08/2560 09/10/2560
10 010/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 12/07/2560 27/07/2560 09/04/2561
11 011/2560 รองศาสตราจารย์พิเศษ ฮานส์ รูดี กรามส์ 13/07/2560 24/07/2560 18/08/2560 30/08/2560 04/09/2560 08/09/2560 09/10/2560
12 012/2560 รองศาสตราจารย์พิเศษ ฮานส์ รูดี กรามส์ 04/08/2560 17/08/2560 20/09/2560 27/09/2560 09/10/2560
13 013/2560 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 04/08/2560 18/08/2560 คณะกรรมการยกเว้นการพิจารณา
14 014/2560 รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร 30/08/2560 06/09/2560 09/10/2560
15 015/2560 น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา 16/10/2560 30/10/2560 03/11/2560 10/11/2560 17/11/2560
16 016/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 20/11/2560 29/11/2560 04/01/2561 11/01/2561 14/02/2561
17 017/2560 ดร.คทาวุธ นามดี 18/12/2560 27/12/2560 09/04/2561
18 018/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 12/12/2560 25/12/2560 14/02/2561
19 019/2560 ผศ.ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 21/12/2560 11/01/2561 11/06/2561
Update 9/11/2561ตารางติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2556

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 005/2556 รศ.(พิเศษ)ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์ 08/11/2556 1 19/11/2558 19/05/2559 08/11/2559 (renew) ปิดโครงการ
2 010/2556 ผศ.ดร.วีระชัย เอื้อสิทธิชัย (ทิตภากร) 23/12/2556 1 26/10/2558 23/04/2559 23/12/2559 (renew) -
2 26/10/2559 26/04/2560 23/12/2560 -
3 26/10/2560 26/04/2561 23/12/2561 -
4 26/10/2561 26/04/2562 23/12/2562 -
3 011/2556 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 23/01/2557 1 23/01/2557 26/10/2558 - ปิดโครงการ
4 013/2556 ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 23/01/2557 1 26/10/2558 19/05/2559 -
ปิดโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2557

pass2
ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 008/2557 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 29/10/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - -
2 26/10/2559 26/04/2560 29/10/2560(renew) -
3 26/10/2560 26/04/2561 29/10/2561 -
4 26/10/2561 26/04/2562 29/10/2562 -
2 009/2557 อ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว 20/10/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - ปิดโครงการ
3 010/2557 ผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 10/11/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - -
2 26/10/2559 26/04/2560 10/11/2560(renew) -
3 26/10/2560 26/04/2561 10/11/2561 -
4 26/10/2561 26/04/2562 10/11/2562 -
4 011/2557 อ.ดร.มารุต สุขสมจิตร 20/11/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - ปิดโครงการ
5 013/2557 ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช 12/01/2558 1 24/09/2558 12/01/2559 - ปิดโครงการ
6 014/2557 ผศ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว 09/02/2558 1 26/10/2558 09/02/2559 09/02/2559(renew) ปิดโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2558

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 003/2558 ดร.สุรพงษ์ ขุนแผ้ว 24/03/2558 1 24/09/2558 24/03/2559 24/03/2559 ปิดโครงการ
2 004/2558 รศ.พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 01/04/2558 1 01/10/2558 01/04/2559 01/04/2559(renew) ปิดโครงการ
3 005/2558 ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง 19/05/2558 1 19/11/2558 19/05/2559 19/05/2559(renew) ปิดโครงการ
4 006/2558 ดร. ธีรพงศ์ ยะทา 04/06/2558 1 04/12/2558 13/07/2559 04/06/2559(renew) ปิดโครงการ
5 011/2558 ผศ.ดร.อมรณัฏฐ์ ทับเปีย 05/11/2558 1 05/05/2559 05/11/2559 05/11/2559 ปิดโครงการ
6 017/2558 ดร.นภมณี คอนทอง 17/11/2558 1 17/05/2559 17/11/2559 17/11/2559 ปิดโครงการ
7 020/2558 รศ ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์ 11/11/2558 1 11/05/2559 11/11/2559 11/11/2559(renew) -
2 11/05/2560 11/11/2560 11/11/2560 -
3 11/05/2561 11/11/2561 11/11/2561 -
4 11/05/2562 11/11/2562 11/11/2562 -
8 021/2558 นส. ศริญญา วงษ์สนิท 12/11/2558 1 12/05/2559 12/11/2559 12/11/2559 ปิดโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2559

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 003/2559 สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้ 26/04/2559 1 26/10/2559 26/04/2560 26/04/2560(renew) -
2 26/10/2560 26/05/2561 26/04/2561 -
3 26/10/2561 26/05/2562 26/04/2562 -
4 26/10/2562 26/05/2563 26/04/2563 -
2 004/2559 ผศ.ดร. ประเสริฐ สายเชื้อ 10/05/2559 1 10/11/2559 10/05/2560 10/05/2560(renew) ปิดโครงการ
3 005/2559 อ.ดร. น.สพ. ศาสตราชัย ประสพดี 23/03/2559 1 23/09/2559 23/03/2560 23/03/2560 ปิดโครงการ
4 010/2559 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิตรลดา มีพันแสน 06/07/2559 1 06/01/2560 06/07/2560 06/07/2560 ปิดโครงการ
5 013/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา สมภาร 08/07/2559 1 08/01/2560 08/07/2560 08/07/2560 ปิดโครงการ
6 014/2559 อาจารย์ ดร. น.สพ. ศาสตราชัย ประสพดี 23/06/2559 1 23/12/2559 23/06/2560 23/06/2560(renew) -
2 23/12/2560 23/06/2561 23/06/2561 -
3 23/12/2561 23/06/2562 23/06/2562 -
4 23/12/2562 23/06/2563 23/06/2563 -
7 015/2559 น.ส. สุภาวดี ด้วงพรม 12/07/2559 1 12/01/2560 12/07/2560 12/07/2560(renew) -
2 12/01/2561 12/07/2561 12/07/2561 -
3 12/01/2562 12/07/2562 12/07/2562 -
4 12/01/2563 12/07/2563 12/07/2563 -
8 016/2559 อ. วิทวัส ศรีแก้วณวรรณ 11/10/2559 1 11/04/2560 11/10/2560 11/10/2560 ปิดโครงการ
9 017/2559 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 27/07/2559 1 27/01/2560 27/07/2560 27/07/2560 ปิดโครงการ
10 018/2559 ดร.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ 17/08/2559 1 17/02/2560 17/08/2560 17/08/2560 ปิดโครงการ
11 019/2559 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง 11/10/2559 1 11/04/2560 11/10/2560 11/10/2560 ปิดโครงการ
12 020/2559 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 28/07/2559 1 28/01/2560 28/07/2560 28/07/2560 ปิดโครงการ
13 023/2559 อาจารย์ ดร. จุรีมาศ วังคีรี 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
14 024/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว 10/04/2560 1 10/10/2560 10/04/2561 10/04/2561(renew) -
2 10/10/2561 10/04/2562 10/04/2562 -
3 10/10/2562 10/04/2563 10/04/2563 -
4 10/10/2563 10/04/2564 10/04/2564 -
15 025/2559 ผศ. ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560(renew) -
2 20/06/2561 20/12/2561 20/12/2561 -
3 20/06/2562 20/12/2562 20/12/2562 -
4 20/06/2563 20/12/2563 20/12/2563 -
16 026/2559 รองศาสตราจารย์พิเศษ ฮานส์ รูดี กรามส์ 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
17 027/2559 อาจารย์ ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 -
2 20/06/2561 20/12/2561 20/12/2561 -
3 20/06/2562 20/12/2562 20/12/2562 -
4 20/06/2563 20/12/2563 20/12/2563 -
18 028/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
19 030/2559 รองศาสตราจารย์ พรพรหม ย่อยสูงเนิน 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
20 032/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ศรีชนะ 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560(renew) -
2 20/06/2561 20/12/2561 20/12/2561 -
3 20/06/2562 20/12/2562 20/12/2562 -
4 20/06/2563 20/12/2563 20/12/2563 -
21 033/2559 รองศาสตราจารย์ พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 14/02/2560 1 14/08/2560 14/02/2561 14/02/2561 -
2 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
3 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
4 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2560

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 001/2560 อาจารย์ แพรว เที่ยงพิมล 07/02/2560 1 07/08/2560 07/02/2561 07/02/2561 ปิดโครงการ
2 002/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 10/04/2560 1 10/10/2560 10/04/2561 10/04/2561 ปิดโครงการ
3 005/2560 ผศ.ดร. ประเสริฐ สายเชื้อ 13/06/2560 1 13/12/2560 13/06/2561 13/06/2561 ปิดโครงการ
4 006/2560 ดร.ภญ. วรปภา ตรีสุภรัชต์ 13/06/2560 1 13/12/2560 13/06/2561 13/06/2561 -
2 13/12/2561 13/06/2562 13/06/2562 -
3 13/12/2562 13/06/2563 13/06/2563 -
4 13/12/2563 13/06/2564 13/06/2564 -
5 007/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 13/06/2560 1 13/12/2560 13/06/2561 13/06/2561 ปิดโครงการ
6 008/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 07/09/2560 1 07/03/2561 07/09/2561 07/09/2561 -
2 07/03/2562 07/09/2562 07/09/2562 -
3 07/03/2563 07/09/2563 07/09/2563 -
4 07/03/2564 07/09/2564 07/09/2564 -
7 009/2560 อาจารย์ ดร. กาญจนา ครชาตรี 09/10/2560 1 09/04/2561 09/10/2561 09/10/2561 -
2 09/04/2562 09/10/2562 09/10/2562 -
3 09/04/2563 09/10/2563 09/10/2563 -
4 09/04/2564 09/10/2564 09/10/2564 -
8 010/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
9 015/2560 น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา 17/10/2560 1 17/04/2561 17/10/2561 17/10/2561 -
2 17/04/2562 17/10/2562 17/10/2562 -
3 17/04/2563 17/10/2563 17/10/2563 -
4 17/04/2564 17/10/2564 17/10/2564 -
10 016/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 14/02/2561 1 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
2 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
3 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -
4 14/08/2564 14/02/2565 14/02/2565 -
11 016/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 14/02/2561 1 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
2 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
3 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -
4 14/08/2564 14/02/2565 14/02/2565 -
12 017/2560 ดร.คทาวุธ นามดี 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
13 018/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 14/02/2561 1 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
2 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
3 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -
4 14/08/2564 14/02/2565 14/02/2565 -
14 019/2560 ผศ.ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2561

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 001/2561 อ.ดร. กนกทิพย์ ปานสุขสาร 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
2 002/2561 ศาสตราจารย์ พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
3 003/2561 อ.ดร.โสภิดา สุขประเสริฐ 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -
4 004/2561 ผศ. ดร. จุรีมาศ วังคีรี 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -
5 005/2561 อ.ดร. ทิพย์สุชน เอี่ยมสอา 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
6 006/2561 อ.ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
7 007/2561 อ.ดร.นาตยา ทองเสภี 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -
8 008/2561 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 15/08/2561 1 15/02/2562 15/08/2563 15/08/2563 -
2 15/02/2563 15/08/2564 15/08/2564 -
3 15/02/2564 15/08/2565 15/08/2565 -
4 15/02/2565 15/08/2566 15/08/2566 -
9 009/2561 ผศ.ดร.จันทริมา เจริญพันธุ์ 15/08/2561 1 15/02/2562 15/08/2563 15/08/2563 -
2 15/02/2563 15/08/2564 15/08/2564 -
3 15/02/2564 15/08/2565 15/08/2565 -
4 15/02/2565 15/08/2566 15/08/2566 -
10 010/2561 อ.ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ 15/08/2561 1 15/02/2562 15/08/2563 15/08/2563 -
2 15/02/2563 15/08/2564 15/08/2564 -
3 15/02/2564 15/08/2565 15/08/2565 -
4 15/02/2565 15/08/2566 15/08/2566 -
11 011/2561 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 08/10/2561 1 08/04/2562 08/10/2563 08/10/2563 -
2 08/04/2563 08/10/2564 08/10/2564 -
3 08/04/2564 08/10/2565 08/10/2565 -
4 08/04/2565 08/10/2566 08/10/2566 -

--- โครงการที่ดำเนินกาาร รายงานความก้าวหน้า เรียบร้อยแล้ว

--- โครงการที่กำลังถึงกำหนดการ รายงานความก้าวหน้า ในครั้งถัดไป

--- โครงการที่กำลังถึงกำหนดการ ต่ออายุโครงการ

--- โครงการที่มีการต่ออายุโครงการเรียบร้อยแล้ว

Update 9/11/2561