กำหนดการประชุม และกำหนดการส่งโครงการ

ครั้งกำหนดส่งโครงการประชุมอนุกรรมการจรรยาบรรณฯวันรับรองโครงการภายในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ
1 ก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2560 16 มกราคม 2561 -
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
3 ก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13 มีนาคม 2561 -
4 - 10 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561
5 ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2561 8 พฤษภาคม 2561 -
6 - 12 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2651
7 ก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561 -
8 - 14 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
9 ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561 -
10 - 9 ตุลาคม 2561 8 ตุลาคม 2561
11 ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 -
12 - 18 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561ตารางติดตามการยื่นเสนอโครงการวิจัย

โครงการที่ยื่นเสนอปี 2561

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ Submit date 1st comt. 1st revise 2nd comt. 2nd revise 3rd comt. 3rd revise 4rd comt. 4rd revise Approved date หมายเหตุ
1 001/2561 อ.ดร. กนกทิพย์ ปานสุขสาร 15/01/2561 29/01/2561 09/04/2561
2 002/2561 ศาสตราจารย์ พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 24/01/2561 29/01/2561 09/04/2561
3 003/2561 อ.ดร.โสภิดา สุขประเสริฐ 11/06/2561
4 004/2561 ผศ. ดร. จุรีมาศ วังคีรี 11/06/2561
5 005/2561 อ.ดร. ทิพย์สุชน เอี่ยมสอา 09/04/2561
6 006/2561 อ.ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด 09/04/2561
7 007/2561 อ.ดร.นาตยา ทองเสภี 11/06/2561
8 008/2561 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 15/08/2561
9 009/2561 ผศ.ดร.จันทริมา เจริญพันธุ์ 15/08/2561
10 010/2561 อ.ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ 15/08/2561
11 011/2561 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 08/10/2561
12 012/2561 น.ส. นันทิกา พรหมมี 12/07/2561 01/08/2561 24/08/2561 04/09/2561
13 013/2561 นางสาวกานต์มณี สุขเกษม 12/07/2561 26/07/2561 24/08/2561 06/09/2561
14 014/2561 นางสาว จันทร์จิรา อินทร์ประสิทธิ์ 12/07/2561 14/08/2561 24/08/2561 11/09/2561
15 015/2561 ศ.พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 24/07/2561 09/08/2561 30/08/2561 05/09/2561
16 016/2561 อ.ดร. ปิยะพร สุรินทร์เลิศ 16/08/2561 04/09/2561 18/09/2561 03/10/2561
17 017/2561 นางสาวรัตนา เตียงทิพย์ 16/08/2561 11/09/2561
18 018/2561 ผศ.ดร.จุรีมาศ วังคีรี 21/08/2561 11/09/2561 05/10/2561
19 019/2561 ผศ.ดร. นภมณี คอนทอง 03/09/2561 02/10/2561
20 020/2561 ผศ.ดร. นภมณี คอนทอง 20/09/2561 04/10/2561

โครงการที่ยื่นเสนอปี 2560

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ Submit date 1st comt. 1st revise 2nd comt. 2nd revise 3rd comt. 3rd revise 4rd comt. 4rd revise Approved date หมายเหตุ
1 001/2560 อาจารย์ แพรว เที่ยงพิมล 04/01/2560 13/01/2560 25/01/2560 30/01/2560 07/02/2560
2 002/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 06/02/2560 21/02/2560 10/04/2560
3 003/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 21/02/2560 06/03/2560 24/03/2560 19/04/2560 28/04/2560 09/05/2560 05/06/2560 14/07/2560 18/12/2560
4 004/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 03/03/2560 คณะกรรมการยกเว้นการพิจารณา
5 005/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ สายเชื้์อ 03/03/2560 13/06/2560
6 006/2560 ดร.ภญ. วรปภา ตรีสุภรัชต์ 10/04/2560 13/06/2560
7 007/2560 อาจารย์ แพรว เที่ยงพิมล 08/05/2560 13/06/2560
8 008/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 23/05/2560 02/06/2560 06/07/2560 21/07/2560 07/09/2560
9 009/2560 อาจารย์ ดร. กาญจนา ครชาตรี 23/06/2560 12/07/2560 01/08/2560 18/08/2560 09/10/2560
10 010/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 12/07/2560 27/07/2560 09/04/2561
11 011/2560 รองศาสตราจารย์พิเศษ ฮานส์ รูดี กรามส์ 13/07/2560 24/07/2560 18/08/2560 30/08/2560 04/09/2560 08/09/2560 09/10/2560
12 012/2560 รองศาสตราจารย์พิเศษ ฮานส์ รูดี กรามส์ 04/08/2560 17/08/2560 20/09/2560 27/09/2560 09/10/2560
13 013/2560 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 04/08/2560 18/08/2560 คณะกรรมการยกเว้นการพิจารณา
14 014/2560 รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร 30/08/2560 06/09/2560 09/10/2560
15 015/2560 น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา 16/10/2560 30/10/2560 03/11/2560 10/11/2560 17/11/2560
16 016/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 20/11/2560 29/11/2560 04/01/2561 11/01/2561 14/02/2561
17 017/2560 ดร.คทาวุธ นามดี 18/12/2560 27/12/2560 09/04/2561
18 018/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 12/12/2560 25/12/2560 14/02/2561
19 019/2560 ผศ.ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 21/12/2560 11/01/2561 11/06/2561
Update 9/11/2561ตารางติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2556

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 005/2556 รศ.(พิเศษ)ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์ 08/11/2556 1 19/11/2558 19/05/2559 08/11/2559 (renew) ปิดโครงการ
2 010/2556 ผศ.ดร.วีระชัย เอื้อสิทธิชัย (ทิตภากร) 23/12/2556 1 26/10/2558 23/04/2559 23/12/2559 (renew) -
2 26/10/2559 26/04/2560 23/12/2560 -
3 26/10/2560 26/04/2561 23/12/2561 -
4 26/10/2561 26/04/2562 23/12/2562 -
3 011/2556 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 23/01/2557 1 23/01/2557 26/10/2558 - ปิดโครงการ
4 013/2556 ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 23/01/2557 1 26/10/2558 19/05/2559 -
ปิดโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2557

pass2
ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 008/2557 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 29/10/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - -
2 26/10/2559 26/04/2560 29/10/2560(renew) -
3 26/10/2560 26/04/2561 29/10/2561 -
4 26/10/2561 26/04/2562 29/10/2562 -
2 009/2557 อ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว 20/10/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - ปิดโครงการ
3 010/2557 ผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 10/11/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - -
2 26/10/2559 26/04/2560 10/11/2560(renew) -
3 26/10/2560 26/04/2561 10/11/2561 -
4 26/10/2561 26/04/2562 10/11/2562 -
4 011/2557 อ.ดร.มารุต สุขสมจิตร 20/11/2557 1 26/10/2558 26/04/2559 - ปิดโครงการ
5 013/2557 ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช 12/01/2558 1 24/09/2558 12/01/2559 - ปิดโครงการ
6 014/2557 ผศ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว 09/02/2558 1 26/10/2558 09/02/2559 09/02/2559(renew) ปิดโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2558

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 003/2558 ดร.สุรพงษ์ ขุนแผ้ว 24/03/2558 1 24/09/2558 24/03/2559 24/03/2559 ปิดโครงการ
2 004/2558 รศ.พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 01/04/2558 1 01/10/2558 01/04/2559 01/04/2559(renew) ปิดโครงการ
3 005/2558 ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง 19/05/2558 1 19/11/2558 19/05/2559 19/05/2559(renew) ปิดโครงการ
4 006/2558 ดร. ธีรพงศ์ ยะทา 04/06/2558 1 04/12/2558 13/07/2559 04/06/2559(renew) ปิดโครงการ
5 011/2558 ผศ.ดร.อมรณัฏฐ์ ทับเปีย 05/11/2558 1 05/05/2559 05/11/2559 05/11/2559 ปิดโครงการ
6 017/2558 ดร.นภมณี คอนทอง 17/11/2558 1 17/05/2559 17/11/2559 17/11/2559 ปิดโครงการ
7 020/2558 รศ ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์ 11/11/2558 1 11/05/2559 11/11/2559 11/11/2559(renew) -
2 11/05/2560 11/11/2560 11/11/2560 -
3 11/05/2561 11/11/2561 11/11/2561 -
4 11/05/2562 11/11/2562 11/11/2562 -
8 021/2558 นส. ศริญญา วงษ์สนิท 12/11/2558 1 12/05/2559 12/11/2559 12/11/2559 ปิดโครงการ

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2559

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 003/2559 สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้ 26/04/2559 1 26/10/2559 26/04/2560 26/04/2560(renew) -
2 26/10/2560 26/05/2561 26/04/2561 -
3 26/10/2561 26/05/2562 26/04/2562 -
4 26/10/2562 26/05/2563 26/04/2563 -
2 004/2559 ผศ.ดร. ประเสริฐ สายเชื้อ 10/05/2559 1 10/11/2559 10/05/2560 10/05/2560(renew) ปิดโครงการ
3 005/2559 อ.ดร. น.สพ. ศาสตราชัย ประสพดี 23/03/2559 1 23/09/2559 23/03/2560 23/03/2560 ปิดโครงการ
4 010/2559 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิตรลดา มีพันแสน 06/07/2559 1 06/01/2560 06/07/2560 06/07/2560 ปิดโครงการ
5 013/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา สมภาร 08/07/2559 1 08/01/2560 08/07/2560 08/07/2560 ปิดโครงการ
6 014/2559 อาจารย์ ดร. น.สพ. ศาสตราชัย ประสพดี 23/06/2559 1 23/12/2559 23/06/2560 23/06/2560(renew) -
2 23/12/2560 23/06/2561 23/06/2561 -
3 23/12/2561 23/06/2562 23/06/2562 -
4 23/12/2562 23/06/2563 23/06/2563 -
7 015/2559 น.ส. สุภาวดี ด้วงพรม 12/07/2559 1 12/01/2560 12/07/2560 12/07/2560(renew) -
2 12/01/2561 12/07/2561 12/07/2561 -
3 12/01/2562 12/07/2562 12/07/2562 -
4 12/01/2563 12/07/2563 12/07/2563 -
8 016/2559 อ. วิทวัส ศรีแก้วณวรรณ 11/10/2559 1 11/04/2560 11/10/2560 11/10/2560 ปิดโครงการ
9 017/2559 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 27/07/2559 1 27/01/2560 27/07/2560 27/07/2560 ปิดโครงการ
10 018/2559 ดร.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ 17/08/2559 1 17/02/2560 17/08/2560 17/08/2560 ปิดโครงการ
11 019/2559 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง 11/10/2559 1 11/04/2560 11/10/2560 11/10/2560 ปิดโครงการ
12 020/2559 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 28/07/2559 1 28/01/2560 28/07/2560 28/07/2560 ปิดโครงการ
13 023/2559 อาจารย์ ดร. จุรีมาศ วังคีรี 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
14 024/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว 10/04/2560 1 10/10/2560 10/04/2561 10/04/2561(renew) -
2 10/10/2561 10/04/2562 10/04/2562 -
3 10/10/2562 10/04/2563 10/04/2563 -
4 10/10/2563 10/04/2564 10/04/2564 -
15 025/2559 ผศ. ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560(renew) -
2 20/06/2561 20/12/2561 20/12/2561 -
3 20/06/2562 20/12/2562 20/12/2562 -
4 20/06/2563 20/12/2563 20/12/2563 -
16 026/2559 รองศาสตราจารย์พิเศษ ฮานส์ รูดี กรามส์ 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
17 027/2559 อาจารย์ ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 -
2 20/06/2561 20/12/2561 20/12/2561 -
3 20/06/2562 20/12/2562 20/12/2562 -
4 20/06/2563 20/12/2563 20/12/2563 -
18 028/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
19 030/2559 รองศาสตราจารย์ พรพรหม ย่อยสูงเนิน 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560 ปิดโครงการ
20 032/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ศรีชนะ 20/12/2559 1 20/06/2560 20/12/2560 20/12/2560(renew) -
2 20/06/2561 20/12/2561 20/12/2561 -
3 20/06/2562 20/12/2562 20/12/2562 -
4 20/06/2563 20/12/2563 20/12/2563 -
21 033/2559 รองศาสตราจารย์ พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 14/02/2560 1 14/08/2560 14/02/2561 14/02/2561 -
2 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
3 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
4 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2560

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 001/2560 อาจารย์ แพรว เที่ยงพิมล 07/02/2560 1 07/08/2560 07/02/2561 07/02/2561 ปิดโครงการ
2 002/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 10/04/2560 1 10/10/2560 10/04/2561 10/04/2561 ปิดโครงการ
3 005/2560 ผศ.ดร. ประเสริฐ สายเชื้อ 13/06/2560 1 13/12/2560 13/06/2561 13/06/2561 ปิดโครงการ
4 006/2560 ดร.ภญ. วรปภา ตรีสุภรัชต์ 13/06/2560 1 13/12/2560 13/06/2561 13/06/2561 -
2 13/12/2561 13/06/2562 13/06/2562 -
3 13/12/2562 13/06/2563 13/06/2563 -
4 13/12/2563 13/06/2564 13/06/2564 -
5 007/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 13/06/2560 1 13/12/2560 13/06/2561 13/06/2561 ปิดโครงการ
6 008/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 07/09/2560 1 07/03/2561 07/09/2561 07/09/2561 -
2 07/03/2562 07/09/2562 07/09/2562 -
3 07/03/2563 07/09/2563 07/09/2563 -
4 07/03/2564 07/09/2564 07/09/2564 -
7 009/2560 อาจารย์ ดร. กาญจนา ครชาตรี 09/10/2560 1 09/04/2561 09/10/2561 09/10/2561 -
2 09/04/2562 09/10/2562 09/10/2562 -
3 09/04/2563 09/10/2563 09/10/2563 -
4 09/04/2564 09/10/2564 09/10/2564 -
8 010/2560 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
9 015/2560 น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา 17/10/2560 1 17/04/2561 17/10/2561 17/10/2561 -
2 17/04/2562 17/10/2562 17/10/2562 -
3 17/04/2563 17/10/2563 17/10/2563 -
4 17/04/2564 17/10/2564 17/10/2564 -
10 016/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 14/02/2561 1 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
2 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
3 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -
4 14/08/2564 14/02/2565 14/02/2565 -
11 016/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 14/02/2561 1 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
2 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
3 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -
4 14/08/2564 14/02/2565 14/02/2565 -
12 017/2560 ดร.คทาวุธ นามดี 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
13 018/2560 ผศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 14/02/2561 1 14/08/2561 14/02/2562 14/02/2562 -
2 14/08/2562 14/02/2563 14/02/2563 -
3 14/08/2563 14/02/2564 14/02/2564 -
4 14/08/2564 14/02/2565 14/02/2565 -
14 019/2560 ผศ.ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -

โครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ ปี 2561

ลำดับ รหัสโครงการ หัวหน้าโครงการ วันที่อนุมัติ ปีที่ รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
รายงาน
ความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2
วันหมดอายุโครงการ หมายเหตุ
1 001/2561 อ.ดร. กนกทิพย์ ปานสุขสาร 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
2 002/2561 ศาสตราจารย์ พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
3 003/2561 อ.ดร.โสภิดา สุขประเสริฐ 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -
4 004/2561 ผศ. ดร. จุรีมาศ วังคีรี 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -
5 005/2561 อ.ดร. ทิพย์สุชน เอี่ยมสอา 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
6 006/2561 อ.ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด 09/04/2561 1 09/10/2561 09/04/2562 09/04/2562 -
2 09/10/2562 09/04/2563 09/04/2563 -
3 09/10/2563 09/04/2564 09/04/2564 -
4 09/10/2564 09/04/2565 09/04/2565 -
7 007/2561 อ.ดร.นาตยา ทองเสภี 11/06/2561 1 11/12/2561 11/06/2562 11/06/2562 -
2 11/12/2562 11/06/2563 11/06/2563 -
3 11/12/2563 11/06/2564 11/06/2564 -
4 11/12/2564 11/06/2565 11/06/2565 -
8 008/2561 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 15/08/2561 1 15/02/2562 15/08/2563 15/08/2563 -
2 15/02/2563 15/08/2564 15/08/2564 -
3 15/02/2564 15/08/2565 15/08/2565 -
4 15/02/2565 15/08/2566 15/08/2566 -
9 009/2561 ผศ.ดร.จันทริมา เจริญพันธุ์ 15/08/2561 1 15/02/2562 15/08/2563 15/08/2563 -
2 15/02/2563 15/08/2564 15/08/2564 -
3 15/02/2564 15/08/2565 15/08/2565 -
4 15/02/2565 15/08/2566 15/08/2566 -
10 010/2561 อ.ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ 15/08/2561 1 15/02/2562 15/08/2563 15/08/2563 -
2 15/02/2563 15/08/2564 15/08/2564 -
3 15/02/2564 15/08/2565 15/08/2565 -
4 15/02/2565 15/08/2566 15/08/2566 -
11 011/2561 อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ 08/10/2561 1 08/04/2562 08/10/2563 08/10/2563 -
2 08/04/2563 08/10/2564 08/10/2564 -
3 08/04/2564 08/10/2565 08/10/2565 -
4 08/04/2565 08/10/2566 08/10/2566 -

--- โครงการที่ดำเนินกาาร รายงานความก้าวหน้า เรียบร้อยแล้ว

--- โครงการที่กำลังถึงกำหนดการ รายงานความก้าวหน้า ในครั้งถัดไป

--- โครงการที่กำลังถึงกำหนดการ ต่ออายุโครงการ

--- โครงการที่มีการต่ออายุโครงการเรียบร้อยแล้ว

Update 9/11/2561