ขั้นตอนการใช้บริการศูนย์


ขั้นตอนการใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

1
เสนอโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณา
2
ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ใช้สัตว์ ระหว่างการขอพิจารณาโครงการ
3
ผู้ใช้บริการยื่น "แบบฟอร์มการขอใช้บริการและสั่งสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (LACTU-AO-06)" ล่วงหน้า 30 วันปฏิทิน โดยจะทราบผลการขอใช้บริการและสั่งสัตว์ทดลองภายใน 3 วันทำการ
4
ผู้ใช้บริการยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอใช้บัตรสแกนเข้า-ออก ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ผู้ใช้บริการเข้ารับการปฐมนิเทศระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ การเลี้ยงและใช้สัตว์ ทุกวันพุธหรือพฤหัสบดี โดยนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 025644440 ต่อ 7563- 7564
6
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30
ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
กรณีที่ผู้บริการประสงค์เข้าใช้บริการนอกเหนือเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับสัตว์ ผู้ใช้บริการ ส่ง
1. "แผนการปฏิบัติงานวิจัย ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (LACTU-AO-FM-02)"
2. "แบบฟอร์มการขอใช้บริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองในเวลาราชการ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (LACTU-AO-FM-01)" หรือ "แบบฟอร์มการขอใช้บริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองนอกเวลาราชการ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (LACTU-AO-FM-02)"
8
ผู้ใช้บริการต้อง เซ็นซื่อ ลงเวลาที่เข้าและออกทุกครั้ง ใน "แบบฟอร์มบันทึกการเข้า-ออกห้องปฏิบิตการสำหรับนักวิจัยและบุคคลากรภายนอก ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทบยาลัยธรรมศาสตร์ (LACTU-AO-FM-10)" และใช้บัตรสแกน บันทึกการเข้า-ออกทุกครั้ง
9
กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะยืมสิ่งของและอุปกรณ์ให้กรอก "แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ (LACTU-QC-FM-20)" และยื่นเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
10
กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะนำสิ่งของและอุปกรณ์เข้าส่วนเลี้ยงและใช้สัตว์ให้กรอก "แบบฟอร์มเปิดเผยรายการสิ่งของก่อนนำเข้าส่วนเลี้ยงและใช้สัตว์ (LACTU-QC-FM-23)" ล่วงหน้า 3 วันทำการ และเมื่อนำสิ่งของและอุปกรณ์มายังจุดรับที่กำหนด ให้บันทึกลง "แบบฟอร์มการนำสิ่งของเข้าสู่ส่วนเลี้ยงและใช้สัตว์ (LACTU-QC-FM-24)" และติดฉลากบนสิ่งของและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
11
ผู้ใช้บริการต้องอาบน้ำ เปลี่ยนชุด สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่ศูนย์สัตว์ทดลองกำหนด ก่อนเข้าไปยังส่วนเลี้ยงและใช้สัตว์
12
กรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์นำสัตว์ทดลอง/ซากสัตว์ทดลองออกจากศูนย์สัตว์ทดลองจะต้องกรอก "แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอนำสัตว์ทดลองหรือซากสัตว์ทดลองออกภายนอกศูนย์ฯ (LACTU-QC-FM-16)"